Mål 8 Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar även om att främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. För att vi ska kunna utrota fattigdom behövs stabila och välbetalda arbeten. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som upprätthåller en rättvis levnadsstandard om vi ska eliminera fattigdom och främja ekonomisk tillväxt i alla länder. Arbete och ekonomisk tillväxt är beroende av varandra, och för att vi ska kunna utrota fattigdomen måste fler människor komma in på arbetsmarknaden.

SCB: Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla människor. Det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap. Det är också avgörande att företagen får tillgång till nationella, regionala och globala marknader.  Tillgång till utbildning och socialförsäkringar och avskaffande av osäkra anställningar med dålig lön är viktiga faktorer som bidrar till anständiga arbetsvillkor. Under de kommande 20 åren väntas den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb.

Delmål 8.1

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Delmål 8.2

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål 8.3

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

Delmål 8.4

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Delmål 8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 8.6

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Delmål 8.7

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Delmål 8.8

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Delmål 8.9

Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Delmål 8.10

Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Delmål 8.a

Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries).

Delmål 8.b

Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.