Mål 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna. Effekterna av klimatförändringarna påverkar alla människor, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat klimat orsakar bland annat torka och översvämningar och är ett hot mot människors hälsa och säkerhet. Vi behöver stärka människors och samhällens motståndskraft mot och förmåga till anpassning till naturkatastrofer. För att tackla klimatförändringarna behöver vi förändra hur vi använder våra resurser i bland annat energi, produktion, och jordbruk. Det är fortfarande möjligt att begränsa den framtida uppvärmningen av planeten genom teknologiska innovationer och effektivisering.

SCB: Klimatmålet inom Agenda 2030 stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort, särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna.  Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi på. Som följd av de ökade utsläppen går vi mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket får allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och ökade naturkatastrofer. 

Delmål 13.1

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Delmål 13.2

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Delmål 13.3

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Delmål 13.a

Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

Delmål 13.b

Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.