Mål 1 Avskaffa fattigdom i alla dess former, överallt


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 1 handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom. Den internationella gränsen för att leva i extrem fattigdom är i dagsläget 1,90 amerikanska dollar. Sedan 1990-talet har vi sett fantastiska framsteg för att lyfta människor ur fattigdom. Det har bidragit till att fler har råd att skicka sina barn till skolan, att alla i familjen kan äta sig mätta och att fler människor lever friska liv. Fattigdom handlar dock om mer än bara inkomst. Det handlar även om brist på makt, inflytande och säkerhet. Fram till år 2030 ska fler människor få samma möjlighet att leva sina liv i frihet och därmed få fler möjligheter.

SCB: Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt. Fattigdom beskrivs ibland som avsaknad av resurser som medför att en person inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. I dagligt tal avses oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar. Men fattigdom kan även innebära brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet och man pratar ofta om multidimensionell fattigdom.

Delmål 1.1

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

Delmål 1.2

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Delmål 1.3

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Delmål 1.4

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Delmål 1.5

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

Delmål 1.a

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

Delmål 1.b

Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.