Mål 7 Säkerställa tillgång till en ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till pålitlig, hållbar och prisvärd energi. Med pålitliga energikällor gynnas flera aspekter i samhället. Många människor saknar fortfarande tillgång till elektricitet. Vi måste se till att fler människor får tillgång till pålitlig elektricitet från förnybara energikällor som inte orsakar ökade koldioxidutsläpp. Satsningar på energieffektivitet kan bidra till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar som till exempel nya jobb, fattigdomsbekämpning och bättre hälsa.

SCB: Energimålet innefattar tillgång till energi, övergång från fossilbränslen till renare bränslen och ett fördubblande av den globala takten i energieffektiviseringen till 2030, liksom stöd till utvecklingsländer som en del av utvecklingsbiståndet.

Delmål 7.1

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Delmål 7.2

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Delmål 7.3

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Delmål 7.a

Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Delmål 7.b

Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.