Mål 6 Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Att ha tillgång till rent vatten är en grund för att kunna leva ett anständigt liv. Samtidigt som vi sett att tillgången till rent dricksvatten har ökat i världen saknar fortfarande många tillgång till hygientjänster som toaletter. Dålig hygien gör att sjukdomar sprids och i dag är diarré en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. Det är vanligt att flickor som får mens stannar hemma från skolan för att det inte finns toaletter och andra faciliteter som behövs. Genom att ge alla tillgång till sanitet och god hygien kan fler barn leva längre och flickor kan få utbildning.

SCB: Huvudfokus i mål 6 är att trygga människors grundläggande behov av rent vatten och goda sanitära förhållanden. I ett svenskt perspektiv är dessa basala behov redan säkrade, exempelvis genom den omfattade infrastruktur för vatten och avlopp som byggdes ut stegvis från 1960-talet och framåt. Sverige har också en lagstiftning som tidigt har ställt krav på utsläpp och begränsat föroreningar. Sverige är också ett vattenrikt land, vilket har gjort att det hittills har varit få konflikter på grund av konkurrens kring vattentillgång. Flera av de globala indikatorerna som syftar till att mäta utvecklingen inom mål 6 är för svenskt vidkommande alltför trubbiga. De har därför kompletterats med nationella mätetal som har anpassats för en svensk vattenagenda med delvis annan problematik än på global nivå.

Delmål 6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Delmål 6.2

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Delmål 6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Delmål 6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Delmål 6.5

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Delmål 6.6

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Delmål 6.a

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

Delmål 6.b

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.