Mål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. De senaste decennierna har vi sett stora framsteg på det här området. Antalet människor som drabbas av sjukdomar som malaria och hiv/aids har minskat och färre mödrar och barn dör i samband med graviditet och förlossning. Samtidigt kvarstår stora utmaningar. Fler flickor och kvinnor behöver få tillgång till sjukvård i samband med graviditet för att deras chanser att överleva förlossningen ska öka. Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård är viktig för att förebygga skador och dödsfall. Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet och familjeplanering är centralt för att öka kvinnors och flickors makt över sina liv.

SCB: Det finns 13 delmål under målet att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar. Flera delmål fokuserar på att höja livslängden genom en minskning av bland annat mödradödlighet, spädbarnsdödlighet, omkomna i trafiken och dödsfall orsakade av kemikalier och luftföroreningar. Vissa delmål handlar om olika förebyggande insatser, som tillgång till familjeplanering, tobakskontroll och vaccinationer. Andra handlar om tillgång till hälso- och sjukvård och läkemedel.

Delmål 3.1

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

Delmål 3.2

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Delmål 3.3

Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Delmål 3.4

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Delmål 3.5

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Delmål 3.6

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.

Delmål 3.7

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

Delmål 3.8

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

Delmål 3.9

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Delmål 3.a

Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

Delmål 3.b

Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

Delmål 3.c

Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Delmål 3.d

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.