Mål 2 Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. Mat är en mänsklig rättighet men i dag får inte alla äta sig mätta. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk, och varje år dör fler människor av hunger än av aids, malaria och tuberkulos tillsammans. Den goda nyheten är att det finns tillräckligt med mat i världen för att alla ska få äta sig mätta, men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta tillvara på den mat vi producerar. Genom att trygga matförsörjningen och skapa ett hållbart jordbruk så kan fler människor få i sig den näring de behöver samtidigt som vi tar vara på jorden på ett bra sätt./p>

SCB: Målet om ingen hunger spänner över en rad ämnesområden, med den gemensamma strävan att säkra människors tillgång till mat på kort och lång sikt. Här ingår kosthållning, undvikande av miljögifter, bevarande av genetisk mångfald, hållbart jordbruk, liksom investeringar i utvecklingsländer. Dessa frågor har hög relevans och aktualitet även ur ett nationellt svenskt perspektiv./p>

Delmål 2.1

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Delmål 2.2

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

Delmål 2.3

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

Delmål 2.4

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Delmål 2.5

Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

Delmål 2.a

Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Delmål 2.b

Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

Delmål 2.c

Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser