Mål 16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer


Vad målet innebär

Svenska FN-förbundet: Mål 16 syftar till att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla för våld och förtyck. För att uppnå mål 16 behöver vi samhällen där stater och civilsamhälle arbetar tillsammans för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöjligt att uppnå hållbar utveckling utan fred, liksom fred är omöjligt att uppnå utan hållbar utveckling.

SCB: Agenda 2030:s mål om fredliga och inkluderande samhällen spänner över skilda områden såsom att minska våld, tortyr, människohandel, stoppa illegala flöden av vapen och att bekämpa korruption. Men målet rör även ett inkluderande och representativt beslutsfattande, skyddande av grundläggande friheter och stärkande av nationella institutioner genom internationellt samarbete för att förebygga våld och bekämpa terrorism.

Delmål 16.1

Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Delmål 16.2

Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Delmål 16.3

Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

Delmål 16.4

Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Delmål 16.5

Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Delmål 16.6

Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Delmål 16.7

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Delmål 16.8

Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

Delmål 16.9

Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

Delmål 16.10

Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Delmål 16.a

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Delmål 16.b

Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.